Ogłoszenie Wójta Gminy Niwiska z 3 lipca 2024 roku

Wójt Elżbieta Wróbel chce nadal pracować na rzecz gminy Niwiska i jej mieszkańców - zdjęcie główne.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Niwiska o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego gminy Niwiska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), art. 39 ust. I w związku z art. 46 ust. I pkt I i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Niwiska uchwały nr 11/10/2024 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Niwiska.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego prąiektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu, ustalonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U z 2023 r. poz. 2509), w nieprzekraczalnym terminie od dnia 8 lipca 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

Formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niwiska w zakładce Planowanie przestrzenne Plan Ogólny Gminy Niwiska.

Na ww. formularzu składający wniosek zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski na formularzu należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Niwiska, na adres: Urząd Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska lub w formie elektronicznej za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: urzadgminy@gmina.niwiska.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Niwiska na platformie ePUAP: /9h35gg016d/skrytka i /9h35gg016d/SkrytkaESP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Niwiska.

Elżbieta Wróbel, wójt gminy Niwiska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania Planu ogólnego gminy Niwiska:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@niwiska.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia Planu ogólnego gminy Niwiska i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — w szczególności art- 13i.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Odbiorcami danych osobowych jest Urząd Gminy Niwiska i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa łub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ro z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez poznania.

7. W przypadku żądania informacji o Źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano — art. 8a ust. I ww. ustawy.

Ogłoszenie Wójta Gminy Niwiska z 3 lipca 2024 roku

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.